MAKI KANI-AVOCADO

CHF 7.90

6 maki Chair de Crabe, Avocat, Mayonnaise Japonaise